how to create your own web page

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa asuinympäristön parantamiseksi ja viihtyisyy-den lisäämiseksi. Kulunut vuosi oli yhdistyksen 36. toimintavuosi.

LIIKENNE
Merkittäviä muutoksia alueen liikenteessä vuoden aikana ei ole tapahtunut. Kevyenliikenteenväylän suunnittelu Kupittaalta Marttiin on edelleen toteutumatta.
Pysäköintipaikkojen riittävyys alueella on keskusteluttanut, koska menossa on merkittäviä rakennus-hankkeita ja toimintojen siirtoja Tyksiin, yliopistolle ja ammattikorkeakouluun. Kaupungin pyöräilyn kehit-tämisohjelmasta asukasyhdistys antoi lausunnon.

RAKENTAMINEN JA KAAVOITUS
Suunnitelmia alueen täydennysrakentamiseksi on edelleen ja ajankohtaisimpina Sirkkalan kasarmin tontin rakentaminen yliopiston käyttöön sekä sairaala-alueen rakentaminen. Alueen jo rakennettujen asuin-kortteleiden täydennysrakentamiseen hallitus on yhdistyksen päätöksen mukaisesti ottanut varaukselli-sen kannan. Tällainen rakentaminen uhkaa viihtyvyyttä alueella ja muuttaa oleellisesti naapurikiinteistö-jen asemaa vähentämällä mm. valoisuutta ja maiseman avaruutta.
Yhdistys on seurannut tiiviisti Kupittaan sekä alueen muiden puistojen ja viheralueiden jatkorakentamista ja on esittänyt tarvittaessa omia ehdotuksia ja kannanottoja.
Kauppaopiston kaavaluonnoksesta annettiin lausunto. Hallituksen jäseniä osallistui myös asiasta järjestet-tyyn kuulemistilaisuuteen.

KEVÄTKOKOUS
Kevätkokous pidettiin 27.3.2018 Turkuseura, Möötti-kokoushuoneessa. Brinkkalantalo, Vanha Suurtori 3. Kokouksen yhteydessä oli yleisötilaisuus, missä hallitus keskustelutti yleisöä Kerttulin alueen pysäköinnis-tä ja pyöräilystä. Osanottajia oli paikalla 29.

SYYSKOKOUS
Syyskokous pidettiin 27.11.2018 Turkuseura - Åbo Samfundet ry:n tiloissa. Asukasyhdistyksen puheenjoh-tajaksi vuodeksi 2019 valittiin Nico Rantanen. Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Sakari Hurskainen, Kalevi Fält, Anja Kylävalli ja Tarja Nenn. Hallituksen muut jäsenet ovat Harry Suominen, Jouni Ampuja, Juha Kaljonen ja Seppo Tuominen. Hallituksen erovuoroiset valittiin uudelleen. Lisäksi Harry Suomisen tilalle yhdeksi vuodeksi valittiin Henrik Halonen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Erik Somerpalo ja Matti Ylitalo ja varalle Aliisa Brunila ja Inkeri Pitkänen. Osanottajia kokouksessa oli 27.
Tilaisuuden aluksi oli yleisötilaisuus, missä dosentti, FT Rauno Lahtinen alusti aiheesta Turun Puretut Talot ja kohteena erityisesti Kerttulin alueen talot.
 
TIEDOTUS
Kokouskutsut toimitettiin jäsenistölle postitse. Turun Sanomien yhdistykset toimivat -sivulla oli ilmoitus kokouksesta. Yhdistyksen kotisivujen (www.asukasyhdistyskerttuli.fi) päivitys käynnistettiin.

YHTEISTYÖ
Yhdistyksen edustajina Turkuseuran kaupunginosajaostossa ovat toimineet Nico Rantanen ja Harry Suo-minen. Turkuseurasta erityisesti toiminnanjohtaja Kristiina Syrjäsuo on monin tavoin tukenut asukasyh-distyksen toimintaa.
Yhteistyö kaupungin eri hallintoelinten kanssa on jatkunut. Asukasyhdistys lähetti aloitteen kaupungille siitä, että Aura Fest -juhlan järjestäjien järjestys- ja siivousvelvollisuuksien laajentamisesta koskemaan myös välittömässä läheisyydessä olevien kiinteistöjen piha-alueita.
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Harry Suominen on ollut mukana kehittämässä Kupittaan puistoshakki-toimintaa yhdessä Turun Työväen Shakkikerhon kanssa. Shakkikerhon nuorten shakkitoimintaa yhdistys tuki 150 eurolla.
Asukasyhdistys teki Turkuseuraan aloitteen, että seura veisi kaupungille ehdotuksen siitä, että keskustan siivoukseen/roskien keräämiseen kaupunkialueella toteutettaisiin myös viikonloppuisin eri tapahtumien yhteydessä.

HALLINTO
Hallitus on vuoden aikana kokoontunut 8 kertaa. Puheenjohtajana on toiminut Nico Rantanen. Muut halli-tuksen jäsenet toimintavuonna olivat Harry Suominen (varapuheenjohtaja), Anja Kylävalli (sihteeri), Juha Kaljonen (rahastonhoitaja), Jouni Ampuja, Sakari Hurskainen, Tarja Nenn, Kalevi Fält ja Seppo Tuominen.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Harry Suominen menehtyi 14.10.2018.
Jäseniä yhdistyksessä oli 121 ja kannattajajäseninä asunto-osakeyhtiöitä 68. Jäsenrekisteristä on laadittu rekisteriseloste.

TALOUS
Yhdistyksen talous on vakaa. Menot toimintavuonna olivat 2128,26 € ja tulot 1995,00 €. Yhdistyksen rahavarat vuoden lopussa olivat 5817,57 €. Varoja käytetään tulevaisuudessa yhdistyksen toimintaan ja sen ajamiin yleishyödyllisiin hankkeisiin.

Turussa 26.02.2019
Asukasyhdistys Kerttuli ry:n hallitus